Tin Tức

KHÓ KHĂN CỦA VẬN TẢI TRONG THỰC HIỆN CT16

1. Khó khăn về xét nghiệm SARS-CoV-2;

2. Khó khăn về khái niệm “hàng hóa thiết yếu”;

3. Khó khăn về QR code luồng xanh trong vận tải.

Zalo Wr1